Foto: Håkan Ljungberg

Vilka arter faunaväktas?

Alla rödlistade arter och regionalt viktiga arter samt arter som ingår i EU:s habitatdirektiv faunaväktas. Genom kampanjer uppmärksammar vi dessutom varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare och buskmusFaunaväkteriet av småkryp har ett nationellt nätverk som omfattar alla småkrypsarter.

Rödlistade arter

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, till exempel ett land. En art rödlistas enligt IUCN:s kriterier helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt bedöma risken att arten dör ut från ett givet område, i det här fallet Sverige.

Småkryp

Du följer din väkteriart och dess utveckling genom återupprepade besök på en eller flera lokaler. Återbesöken möjliggör att artens tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. Du kan både övervaka kända lokaler och leta efter nya. Du registrerar dina arter och lokaler hos våra regionala samordnare i ditt län och rapporterar dina fynd i Artportalen. Läs mer om att faunaväkta småkryp!

Kampanjer

Våra kampanjer är engångsinsatser och du behöver inte anmäla dig till regional eller nationell samordnare. Du följer helt enkelt våra kampanjer och rapporterar i Artportalen.                                                                                                                                                                                                                         

null
Foto: Tommy Knutsson

Groddjur
Det finns drygt 7 200 arter i världen, i Sverige har vi 13 arter, varav två är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är upptagna i svenska Rödlistan 2015, varav fyra är hotade. Lär mer om groddjur och artbestäm dem i Grodguiden.

Bastardsvärmare
I Sverige finns sju arter bastardsvärmare fördelade på två släkten. Samtliga utom fjällbastardsvärmare Z. exulans är rödlistade i kategorin Nära hotad (NT) och har under de senaste 10 åren gått kraftigt tillbaka. Minskningar tas upp i senaste Rödlistan (2015).

Buskmus
Buskmusen är mycket sällsynt i många länder runt om i Europa och har visat skiftande status eller nergång under det senaste decenniet. I Sverige verkar dess situation vara någorlunda stabilt, men det finns många frågor som vi inte har klara svar på!

Igelkott 
Igelkotten är ett spännande urtidsdjur som har funnits i 65 miljoner år, men vi vet inte allt om den. Hjälp oss öka kunskapen om igelkottarna. Rapportera in din observation. Tack för hjälpen!

 

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Pavel Bína

pavel.bina@slu.se

018 - 673406