Floraväktarna

För att kunna bevara våra hotade arter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt är med och bevakar arter. Det gör att kunskapen om våra hotade växter ökar, i första hand kärlväxter.

Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige och för att kunna följa utvecklingen i vår natur inom miljöövervakningen samt för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige. Floraväktarverksamheten har pågått sedan 1987.

null
Foto: Sanna Nordström

Vad övervakar vi?

Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade arter i Sveriges Rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom även en del arter som betecknats som nära hotade. Här finns vackra, lättidentifierade arter som alla intresserade klarar av men också några mera svåridentifierade arter för dem med några års erfarenhet.

Vad gör en Floraväktare?

Timjansnyltron. Foto: Margareta Edkvist
Foto: Margareta Edqvist | Timjansnyltrot växer bara på torr och kalkrik mark. Den saknar klorofyll och lever som parasit på backtimjan.

Floraväktaren följer sina arters utveckling på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Genom årliga rapporter om arternas tillstånd är det möjligt att följa arternas utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporter sitt resultat till Artportalen där alla data lagras och blir tillgänglig så att utvärdering och analyser kan göras.

Bli Floraväktare!

Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra arter och blomsterrika miljöer. Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del i arbetet för att bevara våra arter och mångfald. Visst vill du delta? Du och din medverkan är viktig för vår flora. Våra hotade växter behöver all den hjälp som landets Floraväktare kan ge.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se

018-673414