Främmande och invasiva arter

Främmande arter är utan tvekan en viktig och helt integrerad del av svenskt jord- och skogsbruk. Främmande arter trivs och frodas i våra trädgårdar. Men främmande arter kan också vara ett bekymmer och i värsta fall ställa till stora problem. Vissa arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan expandera kraftigt och i samband med detta påverka inhemsk biologisk mångfald eller orsaka socioekonomiska skador. Sådana arter brukar kallas invasiva arter.

NOBANIS – webbportal om främmande arter i norra Europa

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en webbportal åt Nobanis – European Network on Invasive Alien Species. Arbetet har rönt stort intresse och flera länder har anmält intresse för att bli medlemmar. Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra Europa. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder (i Sveriges fall av personal på Naturvårdsverket).

NOBANIS

Naturen kännetecknas av förändring

Sveriges fauna och flora förändras ständigt. Alltsedan inlandsisen började dra sig tillbaka från sydligaste Sverige för ca 15 000 år sedan har olika arter dominerat landskapet. Inledningsvis var det klimatet och arternas spridningsförmåga som bestämde vilka arter som fanns var. Redan i samband med att bondestenåldern inleddes för drygt 6000 år sedan började människan få stort inflytande på vilka arter som förekommer i landskapet. Inom ramen för trädgårdsodling, jordbruk och skogsbruk har människan gynnat, och i vissa fall introducerat, arter av stort värde. Många av våra jordbruksgrödor har sitt ursprung i Sydeuropa eller Mellersta Östern och under de senaste trehundra åren har inslaget av arter från Nord- och Sydamerika ökat betydligt. Sedan mitten av 1900-talet importeras främmande provenienser av våra barrträd och i dagsläget är det få skogsplantor som har ett svenskt ursprung.

Nya arter påträffas varje år

Varje år påträffas åtskilliga nya arter i Sverige. Det kan handla om arter som sprider sig och på naturlig väg tar sig in i landet, såväl som arter som levt här länge men som man först på senare tid upptäckt. Gemensamt för dessa nya arter är att de tagit sig till Sverige av egen kraft.

Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten köttfluga
Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten draculamask

Vad är en främmande art?

Utöver de nya arterna dyker det också varje år upp nya främmande arter, d.v.s. arter som fått hjälp av människan för att ta sig till Sverige. Arter som rotkörvel och signalkräfta har aktivt förts in till Sverige för att odlas medan boerstånds, spansk skogssnigel och svartmunnad smörbult förts in som passiva fripassagerare i importerat växtmaterial respektive via Polenfärjornas ballastvatten.

Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya främmande arten brandmus
Läs artikel ur Fauna och Flora om den nya arten japanskt jätteostron

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se

018-673414