Naturvårdsarter

ArtDatabanken har sedan länge känt till att naturvården behöver förhålla sig till även andra arter än rödlistade. Därför myntade ArtDatabanken år 2013 begreppet Naturvårdsarter.

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och habitatdirektiv.

Naturvårdsarterna lunglav, ekoxe och fjällämmel

Naturvårdsarterna Lunglav (Foto: Tomas Hallingbäck), Ekoxe (Foto: Henrik Larsson) samt fjällämmel.

Vad är syftet med naturvårdsarter?

Syftet med att införa samlingsbegreppet Naturvårdsarter var att skilja urskilja den grupp av arter som på olika sätt är eller kan vara användbara i naturvårdens tjänst. Som exempel kan de användas som indikatorer på olika tillstånd eller förändringar i naturen för att hjälpa naturvården att prioritera och agera. Utifrån kännedom om arters förekomst, olika känsligheter och krav på deras livsmiljö m.m. kan man peka ut sammanhang i vilka de är användbara som naturvårdsverktyg.

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget att arbeta bl.a. med:

  • arter och miljöer som behöver någon form av åtgärd (prioriteringsgrunder och utformning av åtgärder)
  • arters och miljöers tillstånd och trender (övervakning)

Vem behöver Naturvårdsarter?

Förekomst av naturvårdsarter ska vara till hjälp i arbetet med att skydda, bevara och vårda natur och för att bedöma var t.ex. en exploatering gör minst skada. Olika aktörer i samhället har behov av kvalificerad information om vad förekomst av specifika arter kan innebära. Några exempel på behov är som underlag och hjälp vid prioritering och planering av naturvårdsarbete.

Användare är:

  • naturvårdande myndigheter och kommuner
  • de areella näringarna
  • ideella organisationer såsom naturskyddsföreningen, Steget Före, WWF etc.konsulter
  • naturintresserad allmänhet
  • planläggare och beslutsfattare

Läs mer

I skriften ArtDatabanken rapporterar om naturvårdsarter kan du läsa mer. 
ArtDatabanken rapporterar

Skyddade arter

Skyddade arter finns listade på Riksdagens hemsida i Artskyddsförordningens bilagor. 
Lista över skyddade arter 

Typiska arter för naturtyperna i Natura 2000

De typiska arterna hittar du genom att söka dig fram till vägledningen för den naturtyp du är intresserad av.

Rödlistade arter

Rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken och finns förtecknas i boken Rödlistade arter i Sverige 2015.
Till sökning i Rödlistan

Ansvarsarter

Ansvarsarter kommer att visas när listan är klar.

Signalarter för skog

Signalarter för skog finns listade på Skogsstyrelsens hemsida. För övriga naturtyper kommer listor att publiceras på Artdatabankens hemsida.
Signalarter för skog 

Nyckelarter

Nyckelarter kommer att visas när listan är klar.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Tomas Hallingbäck

tomas.hallingback@slu.se

018-672467