Uppföljning enligt EU-direktiv

Alla medlemsländer i Europa ska, enligt art- och habitatdirektivet (artikel 11), ha ett uppföljningssystem för att bevaka tillståndet för de arter och naturtyper som listas i direktivet.

I Sverige ska vi följa upp tillståndet dels inom skyddade områden och dels i riket som helhet. Båda dessa uppföljningssystem är under uppbyggnad.

Uppföljningen ska ge svar på om det går bättre eller sämre för arterna och naturtyperna och hur stort Natura 2000-nätverkets bidrag till bevarandestatusen är. Informationen ska också kunna användas för att veta var åtgärder behöver sättas in och vilken effekt de ger.

Tillståndet i sjöar, vattendrag och kustvatten ska också övervakas enligt vattendirektivet (artikel 8). Vattendirektivet har strikta krav på hur uppföljningen ska genomföras avseende parametrar och omdrev medan länderna själva bestämmer hur uppföljningen enligt art- och habitatdirektivet ska utformas.

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Eddie von Wachenfeldt

eddie.vonwachenfeldt@slu.se

018-672241