Håkan Ljungberg

Rödlistans kriterier och kategorier

Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut. Bedömningen görs genom att bl.a. jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, utbredningsstorlek, grad av fragmentering mot en uppsättning kriterier (tröskelvärden). En arts kriterier avgör om en art hamnar i en av rödlistans kategorier och i vilken.

Kriteriedefinitioner

Här ges en översikt över vilka kriterier som gäller för att en art ska rödlistas i Sverige i kategorin Nära hotad (NT) eller allvarligare. För att en art skall rödlistas behöver den uppfylla minst ett av kriterierna A-E.  I Sve­riges tillämpning av IUCN:s kriterier har vi valt att definiera nedre tröskelvärden.

A. Minst 15 % populationsminskning under 10 år eller tre generationer (det som är längst)

B. Litet utbredningsområde (<40 000 km2) eller liten förekomstarea (<4 000 km2) samt minst 2 av 3 underkriterier:

  1. Kraftig fragmentering eller få lokalområden
  2. Fortgående minskning
  3. Extrema fluktuationer

C. Liten population (<20 000 individer) och fortgående minskning

D. Mycket liten population (<2000 individer) eller mycket begränsad förekomstarea (<40) kmvilket gör arten känslig för påverkan eller slumpfaktorer. Inte nödvändigtvis någon pågående minskning

E. Kvantitativ analys av utdöenderisk, Population Viability Analysis (PVA), indikerar minst 5 % risk att arten dör ut inom 100 år

Kategoridefinitioner         

De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.

Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan placeras i någon kategori. Det betyder att med tillräcklig kunskap skulle arten i fråga kunna höra hemma i vilken kategori som helst − från Livskraftig till Akut hotad, eller t.o.m. Nationellt utdöd

Förkortning

Kategori

Definition

EX Utdöd
Extinct
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt
tvivel att den sista individen dött.
RE Nationellt utdöd
Regionally Extinct
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.
CR Akut hotad
Critically
Endangered
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
EN Starkt hotad
Endangered
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
VU Sårbar
Vulnerable
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
NT Nära hotad
Near Threatened
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.
DD Kunskapsbrist
Data Deficient
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614