EU-direktiv och vägledningar

Medlemsländerna i den Europeiska unionen (EU) är tvingade att införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning. I Sverige har det skett genom ändringar i miljöbalken och de olika förordningarna under denna. Det är också tvingande för länderna att nå målen med direktiven. Däremot har medlemsländerna ofta relativt stora frihetsgrader beträffande vägen till målen.

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (pdf). Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper (habitat) som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.

Två av hörnpelarna i direktiven är:

  • Natura 2000-nätverket med skyddade områden
  • strikt skydd av arter

Över 1 000 arter och fler än 200 naturtyper omfattas av de båda direktiven som har kommit till för att stoppa utdöendet av vilda växter och djur samt att hindra deras livsmiljöer från att förstöras.

ArtDatabankens arbete med EU:s naturvårdsdirektiv

ArtDatabanken har flera arbetsuppgifter som kopplar till dessa direktiv. På uppdrag av Naturvårdsverket arbetar vi med att:

  • utveckla system för datainsamling som ska ligga till grund för övervakning, analys och uppföljning av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet
  • sammanställa ett förslag till rapport till EU enligt samma direktiv
  • ta fram underlag till, och genomföra granskningar av, förslag till nya Natura 2000-områden
  • ta fram underlag som relaterar till direktiven
  • fungera som stöd till länsstyrelserna i deras arbete med Natura 2000, inte minst när det gäller uppföljning av bevarandemålen i Natura 2000-områdena

Vi arbetar även med de beröringar som finns mellan de två ovan nämnda direktiven och två andra EU-direktiv:

ArtDatabanken representerar SLU i det konsortium som står bakom European Topic Centre on Biological Diversity (ETC). Vi representerar även Sverige i två arbetsgrupper under EU-kommissionen där våra art- och naturtypsexperter bidrar i den EU-gemensamma diskussionen som syftar till att förbättra och effektivisera genomförandet av direktiven.

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Annika Sohlman

annika.sohlman@slu.se

018-672588