Johan Samuelsson

Om oss

ArtDatabanken arbetar med kunskap och information om den biologiska mångfalden i Sverige.

Roll i samhället

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Större delen av verksamheten ryms inom SLU:s verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys, som fokuserar på samhällets behov som de uttrycks i riksdagens miljökvalitetsmål, i internationella åtaganden och i den övergripande målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. ArtDatabanken utför arbetet på uppdrag av olika myndigheter, regeringen och i samarbete med föreningar och organisationer. Uppdragen ligger alla inom vårt expertområde - sådant som har med Sveriges arter och naturtyper att göra - och vi bedriver dessutom forskning inom ekologi och naturvård.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Susanne Lundmark

susanne.lundmark@slu.se

+46 18-672686