Miljöarbete

Sedan 2013 är ArtDatabanken miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2004 tillsammans med Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för Ekologi vid SLU. Det innebär att man tillsammans med dessa enheter infört ett gemensamt miljöledningssystem.

Vi påverkar miljön negativt med vår dagliga verksamhet genom t.ex. resursanvändning och utsläpp men också positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

  • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
  • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer standarden ISO 14001:2004. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Miljömål och rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp.

Exempel på miljömål som är uppsatta för 2014 är att alla flygresor kortare än 50 mil ersätts med tågresor eller videkonferens och att elförbrukningen i kwh/anställd ska minska med minst 3 % jämfört med 2009-2011 års nivå.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.

Information in english

For more detailed information about the environmental management system, please contact one of the environmental coordinators. Anette Håkans, phone: 018 - 672527.

Read about our Environmental policy and goals for 2015 here!

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Charlotta Warmark

charlotta.warmark@slu.se

018 - 672188

Hans Jernelid

Hans.Jernelid@slu.se

018 - 672262, 070 - 6897082