Foto: Håkan Ljungberg

Våra tjänster - en översikt

OBSERVATIONER AV ARTER

Observationer eller fynd av arter är uppgifter om var och när en art har observerats, samt annan information kopplad till det enskilda fyndet.

Artgrupp

Nås via

Kommentar

Svenska flercelliga arter Artportalen 
Manuella uttag
All fynddata är inte inlagd i Artportalen men kan fås via manuella uttag.
Stormusslor i sjöar och vattendrag
i Sverige
Musselportalen Musselportalen används främst inom miljöövervakningen.
Skyddsvärda träd i Sverige Trädportalen Trädportalen används främst inom miljöövervakningen.

FAKTA OM ARTER

Här finns fakta och information om bl.a. levnadssätt, rödlistning, kännetecken och utbredning för ett antal artgrupper. Idag finns bilder på flera arter men inte alla. I Artportalen  finns också bilder och bildgallerier på många arter som har lagts upp av rapportörer.

Artgrupp

Nås via

Kommentar

Svenska rödlistade arter Artfakta Via Artfakta nås även artfaktabladen som finns för alla rödlistade arter. I Artfakta finns redan nu också viss information om icke rödlistade arter.
Invasiva arter Nobanis Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra Europa. Det är inte en tjänst som ArtDatabanken ansvarar för, utan en där Sverige är en av de deltagande länderna.

NAMN & SLÄKTSKAP

Utan att känna till namnet på det man är intresserad av eller jobbar med går det t.ex. inte att kommunicera med andra. I vår namndatabas finns information om en arts svenska och vetenskapliga namn, vanliga synonymer samt hur arten är klassificerad. Förutom namn på arter finns namn på släkten, familjer, överfamlijer, klasser osv. Informationen används av alla andra tjänster och databaser på ArtDatabanken.

Artgrupp

Nås via

Kommentar

Svenska flercelliga arter Dyntaxa Ca 95 % av Sveriges arter är hittills inlagda i databasen. Dessutom finns information inlagd för ett antal icke-svenska arter. 

ANALYSPORTALEN

Genom Svenska LifeWatch  blir data om biologisk mångfald från Artportalen och andra databaser tillgängligt - för forskare och naturvården - genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Du kan också använda LifeWatch:s webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder dessa tjänster.

Relaterade sidor