Håkan Ljungberg

Artfakta

I april 2015 publicerade vi Artfakta – med ny design, mer information och bättre sökfunktion än tidigare.

Artfakta är ArtDatabankens tjänst för artinformation. I ett första steg presenterar vi fakta om rödlistade arter i Sverige. Vi kommer successivt att fylla på med information om andra grupper av arter, samtidigt som vi utvecklar fler funktioner. Artfakta ska kunna ge en överblick av all den artinformation som ArtDatabanken publicerar, vilket omfattar allt från arters namn & släktskap till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö. För rödlistade arter finns möjlighet att söka fram artlistor baserat på olika egenskaper som t.ex. geografisk förekomst, livsmiljö, födoval och annan typ av relation till andra arter. Du kan filtrera ditt urval utifrån ytterligare egenskaper, och ladda ner resultatet som en tabell, eller granska utfallet som kartor eller diagram. ​

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614