Sanna Nordström

Trädportalen

Trädportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd och syftar till att öka kunskapen om sådana träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd och hålträd. Även andra träd kan förekomma, till exempel hamlade träd eller träd med intressant historia.

På Trädportalen kan du bl.a. rapportera och se trädets:

null
Gammal skyddad ek i Halltorps hage, Öland
  • position
  • trädslag och vitalitet
  • grovlek
  • omgivning
  • andra arter på eller i trädet
  • fotografier

Portalen är lämplig för miljöövervakning

Portalen kan användas för att följa tillståndet i naturen, så kallad miljöövervakning. Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar. Det går att göra upprepade rapporter på ett och samma träd, för att på så sätt göra en uppföljning av vad som sker med träden över tiden.

Kvalitetssäkras och bevaras

Uppgifterna granskas och sparas inför framtiden. Alla kan ta del av uppgifterna och ditt bidrag får också spridning bland andra som är intresserade eller arbetar med träd. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat.

Samarbete mellan olika aktörer

Trädportalen har tagits fram som en del av genomförandet av Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna. 

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Artur Larsson

artur.larsson@slu.se

018-672218