Sanna Nordström

Vår verksamhet!

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper som arbetar med information och kunskap om den biologiska mångfalden i Sverige....

Större delen av ArtDatabankens verksamhet ryms inom SLU:s verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys som fokuserar på samhällets behov som de bl.a. uttrycks i riksdagens miljökvalitetsmål och den övergripande målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. ArtDatabanken arbetar med uppdrag från myndigheter, regeringen och samarbetar med föreningar och organisationer. Uppdragen ligger inom vårt expertområde biologisk mångfald - dvs. sådant som har med Sveriges arter och naturtyper att göra - och vi bedriver dessutom forskning inom ekologi och naturvård.

Detta gör vi:

  • bedömer och analyserar tillståndet för Sveriges arter
  • håller reda på artnamn, naturtyper och andra naturvårdsrelevanta termer och begrepp
  • samlar in och förmedlar fynduppgifter om arter
  • stödjer genomförandet av EU:s regelverk
  • bedriver och stödjer forskning

Bedömer och analyserar tillståndet för Sveriges arter

Vi bidrar till att regelbunden övervakning av tillståndet för Sveriges arter och naturtyper genomförs utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det sker genom att aktivt medverka i behovsanalyser, uppbyggnad av övervakning och uppföljning samt annat strategiskt arbete i samband med insamling av data om biologisk mångfald. Rödlistan och Svenska artprojektet är viktiga exempel på detta. Vi sprider kunskap om arter och naturtyper till såväl myndigheter som näringsliv och den naturintresserade allmänheten. Det sker genom våra datatjänster, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier. Kunskapsöverföringen sker även genom aktiv samverkan och dialog med olika aktörer.

Håller reda på artnamn, naturtyper, termer och begrepp

Vi ser till att alla som arbetar med biologisk mångfald pratar samma språk genom att tillhandahålla aktuella namn på arter, definitioner av naturtyper samt definitioner av andra naturvårdsrelevanta termer och begrepp. Detta görs bl.a. med hjälp av vår nationella taxonomiska databas Dyntaxa, som ligger fritt tillgänglig på webben. Arbetet sker i nära samverkan med Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuséet och andra berörda aktörer.

Samlar in och förmedlar fynduppgifter om arter

Genom Artportalen samlar vi information om var arter förekommer. Informationen kommer från så väl privatpersoner som myndigheter och institutioner.

Stödjer genomförandet av EU:s regelverk

Vi ger expertstöd till samhället för att effektivt genomföra EU:s naturvårdsregler, art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Bedriver och stödjer forskning

Vi bedriver egen ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning, t.ex. inriktad på arters överlevnad och utbredning utifrån olika scenarier av markanvändning eller klimatförändringar. Vi samordnar uppbyggnaden av Svenska Lifewatch, en infrastruktur för att digitalt tillgängligöra forskningsdata om biologisk mångfald för så väl forskningen som samhället. Via Svenska artprojektet stödjer vi taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända organismgrupper i Sverige.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Susanne Lundmark

susanne.lundmark@slu.se

+46 18-672686