Sanna Nordström

Arter - kunskapsinsamling

Ungefär 60 000 arter är kända från Sverige. Vår kunskap om dessa arter varierar inom vida gränser, och inom flera organismgrupper finns ett mycket stort kunskapsbehov. Kunskap som behövs för att t.ex. bedöma utdöenderisker (dvs. rödlista) eller att synliggöra behov av naturvård. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, ställa samman och tillgängliggöra kunskap om svenska arter  och vi koncentrerar oss på följande frågor:

Utbredning - var finns arten?

Vi har Sveriges största och mest täckande system för rapportering av artobservationer - Artportalen. Här kan du både rapportera och söka efter fynddata. Sedan starten har Artdatabanken samlat in observationsdata, det går att ta del av dessa genom att kontakta ArtDatabanken (manuellt uttag). I miljöövervakningssyfte finns ytterligare två specialinriktade portaler som handlar om skyddsvärda träd och om stormusslor i sötvatten.

Ekologi - hur lever arten?

Vi samlar kunskap om arters levnadssätt, t.ex. i vilken miljö en art lever och av vad. I vår nya webbtjänst Artfakta finns många ekologiska fakta om enskilda arter inlagda och sökbara. Idag finns det huvudsakligen information om rödlistade arter, men så småningom kommer mer information att fyllas på grupp för grupp.

Artbestämning - vilken art är det?

Vi beskriver arters utseende och utvecklar verktyg för artbestämning på webben, kopplade till våra övriga sök- och rapportverktyg. Vår ambition är att det ska gå att artbestämma på flera olika sätt, t.ex. med hjälp av traditionella bestämningsnycklar eller bildgallerier. I bokverket Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna har flera grupper presenterats med utförliga bestämningsnycklar.

Namn & släktskap - vad heter arten och vilka är dess släktingar?

I vår databas över namn och systematik Dyntaxa kan du ta reda på svenskt och vetenskapligt namn för en art, vilka vanliga synonymer som finns och hur arter är släkt med varandra.