Foto: Håkan Ljungberg

Fynd av arter

Registrering av fynduppgifter för arter är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om vår flora och fauna, både vad gäller arternas frekvens, utbredning och levnadskrav. Fynduppgifter är även viktigt för naturvårdsändamål, både hos myndigheter, företag och ideella krafter. Dessutom är det ett grundläggande underlag för framtagningen av rödlistor samt för miljöövervakning. 

Artportalen

I Artportalen  kan observationsuppgifter om Sveriges arter rapporteras och sökas. Artportalen används både av allmänheten och föreningar såväl som av myndigheter, företag och forskare.

Analysportalen

I Analysportalen  kan du samsöka data från Artportalen och de övriga databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch. Sök, filtrera och ladda ner data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram eller kombinera observationsdata med andra slags miljö- och omvärldsdata. 

All fynddata nås ej via webben

ArtDatabankens Observationsdatabas användes främst innan Artportalens tillkomst. Där läggs inte längre några fynddata in, men däremot innehåller den mycket material som ännu saknas i Artportalen. Fynduppgifterna som ligger samlade i Observationsdatabasen är inte allmänt tillgängliga, men för särskilda ändamål kan man dock få ta del av dessa uppgifter. Det beror bl.a. på att fynduppgifterna ofta lämnats till ArtDatabanken under premisserna att de inte får offentliggöras eller spridas vidare annat än till naturvårdsrelaterade ändamål. För naturvårdsrelevanta ändamål kan dock uttag från databasen beställas från ArtDatabanken.

Observationsdatabasen innehåller både äldre och modernare fynd av främst rödlistade arter. Fynduppgifterna har bl.a. inkommit från privatpersoner, föreningar, länsstyrelser, kommuner samt centrala myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket. Omfattande genomgångar av museernas samlingar har också genomförts liksom genomgång av litteratur. Arbete pågår med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen.

Utökad åtkomst

Uppgifter om så kallade skyddsklassade arter döljs för publik visning i Artportalen och visas endast för rapportören (och eventuella medobservatörer) men kan under vissa förutsättningar även visas för behöriga personer om syftet bedöms vara för naturvårdsändamål och/eller forskning. Behöriga personer kan även få tillgång till relevanta delar av den annars ej fritt tillgängliga Observationsdatabasen.  

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Jan Edelsjö

jan.edelsjo@slu.se

018-672685