Söka och göra uttag av fynddata

Merparten av ArtDatabankens fynddata hittar du i Artportalen, ett rapportsystem som omfattar de flesta flercelliga djur, växter och svampar. Uppgifter om skyddsvärda träd eller stormusslor i sjöar och vattendrag hittar du i Trädportalen respektive Musselportalen. Utöver dessa öppna rapportsystem finns även ArtDatabankens Observationsdatabas som inte är tillgänglig för alla.

Det mesta nås från Artportalen

I Artportalen kan alla som så önskar rapportera in eller söka fynddata. Här samlas uppgifter om artfynd rapporterade från både allmänhet och föreningar såväl som myndigheter och andra organisationer. Du kan se fynddata i form av fyndlistor eller som kartor och kan även göra egna Exceluttag.

Det stora flertalet arter visas helt öppet i rapportsystemen, men ett mindre antal mycket känsliga arter visas inte med detaljerade fynduppgifter. Fynddata för dessa s.k. skyddsklassade arter kan dock för särskilda ändamål lämnas ut till berörda myndigheter eller organisationer efter kontakt med ArtDatabanken.

Skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar & vattendrag

För skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar och vattendrag finns två fristående rapportsystem som liksom Artportalen ligger fritt tillgängliga på internet. De kompletterar Artportalen genom att vara mer anpassade för miljöövervakning eftersom man där kan lagra fler lokalrelaterade data.

Analysportalen kombinerar data från Artportalen med andra databaser

I Analysportalen kan du nå data från Artportalen, men även data från andra databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch. Analysportalen erbjuder stora möjligheter att söka och filtrera data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram, och ladda ner data för fortsatta analyser. Det är också möjligt att kombinera observationsdata med andra slags miljö- och omvärldsdata. De flesta data är publika, med undantag för skyddsklassade arter. Behörighetssystemet är gemensamt med Artportalen. 

En del fynddata nås ej via webben

Manuella uttag

Fynduppgifterna som ligger samlade i den s.k. Observationsdatabasen är inte allmänt tillgängliga. Det beror bl.a. på att fynduppgifterna ofta lämnats till ArtDatabanken under premisserna att de inte får offentliggöras eller spridas vidare annat än till naturvårdsrelaterade ändamål. 

Observationsdatabasen innehåller både äldre och modernare fynd av främst rödlistade arter. Fynduppgifterna har bl. a. inkommit från privatpersoner, föreningar, länsstyrelser, kommuner samt centrala myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket. Omfattande genomgångar av museernas samlingar har också genomförts liksom genomgång av litteratur. Arbete pågår med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen.

Skyddsklassade fynduppgifter

Myndigheter och andra som arbetar med naturvård har möjlighet att få tillgång till de s.k. skyddsklassade arterna som inte visas öppet i Artportalen. Dessa kan även få tillgång till relevanta delar av den annars ej fritt tillgängliga Observationsdatabasen.

För naturvårdsrelevanta ändamål kan uttag från observationsdatabasen beställas från ArtDatabanken. Kontakta oss om du vill veta mer.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Jan Edelsjö

jan.edelsjo@slu.se

018-672685

Marit Persson

marit.persson@slu.se

018-672658