Flora- och faunavårdskonferensen

ArtDatabanken arrangerar årligen en konferens kallad Flora- och faunavård. Konferensen är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.

20 april är datumet för konferensen 2016. Tema är ännu inte fastställt.