Foto: Sanna Nordström

Ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning

I vår forskning använder vi modellering för att besvara aktuella naturvårdsfrågor. Vi arbetar för att integrera forskning och miljöanalys inom våra uppdrag och vårt myndighetsstöd.

ArtDatabanken bedriver naturvårdsinriktad forskning huvudsakligen inom tre olika ämnesområden:

  1. Modellering av arters överlevnad och utbredning utifrån olika scenarier av markanvändning eller klimatförändringar
  2. Rumslig naturvårdsplanering
  3. Hur allmänhetens inrapporteringar i Artportalen kan användas i forskning och miljöanalys

Vi använder ArtDatabankens egna databaser och tjänster med information om såväl arters förekomst som ekologiska egenskaper, men vi utnyttjar även data från inventeringar och från nationell miljöövervakning, t.ex. data från riksskogstaxeringen.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Lena Tranvik

lena.tranvik@slu.se

+46 18-672478

Tord Snäll

tord.snall@slu.se

018-672612