Uppdrag åt olika myndigheter

ArtDatabanken utför arbete på uppdrag av olika myndigheter. Uppdragen ligger inom vårt expertområde biologisk mångfald, dvs. sådant som har med Sveriges arter och naturtyper att göra. Merparten av uppdragen kommer från Naturvårdsverket, som vi har en flerårig överenskommelse med.

Stöd till att genomföra EU:s regelverk

ArtDatabanken arbetar med uppföljning och rapportering, samt att ta fram vägledningar och ekologiskt underlag för arter och naturtyper. Vi deltar i flera arbetsgrupper på EU-nivå. T.ex. har vi varit engagerade i Östersjökonventionens (Helcom) arbete med att ta fram en rödlista för arter och naturtyper i Östersjön.

Läs mer om stöd till att genomföra EU:s direktiv

Stöd till länsstyrelser

Vi stödjer länsstyrelserna genom att t.ex. arbeta med uppföljning av skyddade områden, bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Dessutom ordnar vi - tillsammans med länsstyrelserna - seminarier om olika ämnen t.ex. naturtypsbestämning, bevarandemål och målindikatorer.

Miljöanalytiskt stöd

ArtDatabanken genomför olika analyser där vi genom att använda våra och andras data försöker få fram ny relevant information. Det kan t.ex. handla om analys av data i Artportalen. Vårt analysarbete är viktigt inte minst i arbetet med att följa upp måluppfyllelse av de nationella miljökvalitets- och delmålen.

ArtDatabankens arbete med miljömålen

Stöd till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter

 Åtgärdsprogrammen är ett av verktygen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige.

Läs mer om åtgärdsprogram för hotade arter

Datavärdskap för arter

ArtDatabanken är datavärd för stora mängder information om Sveriges djur, växter och svampar, s.k. artdata.

ArtDatabankens arbete med datavärdskap för arter

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Lena Tranvik

lena.tranvik@slu.se

+46 18-672478