Sanna Nordström

Naturtyper - verktyg för naturvårdare

Sverige har en fantastisk och variationsrik natur! Från storslagen fjällmiljö i norr - där snö- och isklädda fjälltoppar, platåer och dalar glittrar från våra 230 glaciärer - till ett mycket varmare klimat längst i söder, där såväl klimat som växt- och djurliv ger oss smakprov från sydligare länder. Den stora variationen i topografi och berggrund tillsammans med skillnader i temperatur, nederbörd och vind, är och har varit viktiga när det gäller bildandet av Sveriges natur.

Information för skydd och planering 

Behovet av att informera om svensk natur har vuxit under de senaste åren, bland annat för att flera lagar och internationella konventioner förpliktigar Sverige att skydda och bevara sina naturtyper. Information om naturtyperna behövs också för planering av markanvändning och hållbar användning av naturresurser samt för restaurering, skötsel och skydd av livsmiljöer.

Naturtyper viktigt verktyg

På uppdrag från Naturvårdsverket använder ArtDatabanken naturtyper som ett viktigt verktyg i arbetet med miljöövervakning och uppföljning av Sveriges arter och natur. Med naturtyp menar man ett landskapsområde med ganska enhetlig karaktär och struktur som har ett visst växt- och/eller djursamhälle. En naturtyp kan vara ett större område, t.ex. hed, mosse, granskog eller sjö, men den kan också omfatta en liten yta, t.ex. en typ av damm eller ett strandparti. Växter och djur kräver olika livsmiljöer för att kunna överleva och reproducera sig. En och samma naturtyp kan innefatta många olika sådana livsmiljöer för växter och djur. Hur många naturtyper som finns i Sverige beror på vilken detaljnivå man lägger sig på.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Lena Tranvik

lena.tranvik@slu.se

+46 18-672478