SAMVERKANSPROJEKT OM ARTDATA OCH FAKTA

Samverkan om artdata

Samarbetar internationellt

Effektiv naturvård förutsätter samarbete mellan länder. ArtDatabanken samverkar med de nordiska länderna och är part i European Topic Center on Biological Biodiversity, som är ett expertorgan som ger stöd till EU i arbetet med biologisk mångfald. Vi är också aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bl.a. ansvarar för det globala arbetet med rödlistan.