Foto: Lars Hedenäs Cypressfläta Hypnum cupressiforme

Svenska artprojektet

Sverige har en rikare biologisk mångfald än vi trott. ArtDatabanken fick 2002 i uppdrag av Sveriges riksdag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. Sedan Svenska artprojektet startade har över 2 800 nya arter hittats. Och det finns många fler kvar att upptäcka! 

Svenska artprojektet består av:

  1. Inventering av dåligt kända organismgrupper. Svenska artprojektet stöttar riktade inventeringsinsatser av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer.
  2. Taxonomisk forskning om dåligt kända arter. Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet stöttat har hittills lett till att cirka 2 800 nya arter för landet har upptäckts, varav ca 900 arter är helt nya för vetenskapen, under perioden 20022013.
  3. Stöd till biologiska museer. För att material från pågående forskning och inventeringar skall omhändertas och för att göra samlingarna tillgängliga i offentliga databaser samt för att stärka museernas taxonomiska kompetens vad gäller dåligt kända organismgrupper.
  4. Att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskap om Sveriges arter. Kunskapsspridning har skett genom Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och genom publicering på ArtDatabankens webbplats.

Regeringen har beslutat att Svenska artprojektets mål ska vara följande (Regeringsbeslut 2013-02-21 L2012/1032):

  • Kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper.
  • Tillgängliggöra fakta och data för i första hand forskare och yrkesverksamma naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. I andra hand kan den naturintresserade allmänhetens intressen tillgodoses, om lämpligt i samverkan med andra aktörer, bl.a. för att stimulera och kvalitetssäkra dess inrapportering av artobservationer till Artportalen.
  • Bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald genom att förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Styrgrupp Svenska artprojektet

Svenska artprojektets styrgrupp är forum för övergripande diskussioner och beslut.

Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Mariann Eriksson, WWF
Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, SLU (ordf.)
Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
Ellen Larsson, Herbarium GB, Göteborgs universitet
Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken, SLU
Ingrid Salvesen, norska Artsprosjektet, Artsdatabanken (suppl. Ingrid Ertshus Mathisen)
Thomas Strid, Huddinge kommun

Adjungerad
Rikard Sundin, ArtDatabanken, SLU (sekr.)

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574