Tio nya tripsarter hittade

Carl-Axel Gertsson, forskare med stöd från Svenska artprojektet, har gått igenom de svenska museisamlingarna av tripsar och kompletterat med egna insamlingar, bland annat på Öland. Resultat är nu publicerat i form av en kommenterad checklista över Nordens tripsar i Entomologisk tidskrift (136 (4): 185-198).

10 nya arter av tripsar för Sverige har noterats, och det totala artantalet är nu 143 arter. I våra nordiska grannländer finns ytterligare ett femtiotal arter, av vilka en del säkert förekommer även i Sverige, men de har ännu inte upptäckts.

De nya arterna fördelar sig på följande familjer: Aeolothripidae 1, Thripidae 4 och Phlaeothripidae 5, den sistnämnda är den sämst kända. Flera av arterna lever i förna och i murken ved där de livnär sig på svamphyfer.        

Tripsar är en i Sverige ännu dåligt känd insektsgrupp. Många av arterna är mycket små, 1-3 mm, och de förbises ofta. De tillhör insektsordningen Thysanoptera (namnet är grekiska och betyder ”fransvingar”). På tripsarnas fötter finns ett blåslikt häftorgan. Detta har gett upphov till ett annat namn, blås­fotingar, som man främst finner i äldre litteratur. Häftorganet på fötterna ger en sugverkan som underlättar förflyttningar på glatta underlag.

Vi hoppas nu att Carl-Axels checklista ska leda till att fler intresserar sig för gruppen, samlar in material och rapporterar sina fynd i Artportalen. Det finns nya arter att hitta och säkert potential för många nya landskapsfynd. Börja redan nu med att läsa på inför säsongen och sedan: Ut och skåda, håva, fotografera och samla!

null
Foto: Carl-Axel Gertsson

Arten hoplothrips semicaecus hittades i Borgeby i Skåne redan 1944 och 1986 i stadskogen i Uppsala. Sedan dess har den legat obestämd i samlingarna tills idag. Arten är allmänt utbredning i Europa på död ved.

null
Foto: Carl-Axel Gertsson

Arten är ny för Skandinavien. Den påträffades i Skåne, Sandhammaren, på ljung (Calluna). Utbredningen är känd från Medelhavsområdet mellan Azororna och Turkiet. Den är även insamlad i England.

Relaterade länkar