Foto: Christopher Reisborg

Biologiska samlingar - museistöd

Svenska artprojektet ger ekonomiskt stöd till biologiska samlingar, t.ex. till digitalisering av information om djur, svampar och växter som finns samlade i landets naturhistoriska museer.

Den svenska naturvården och förvaltningen av biologisk mångfald är i stort behov av information om arters aktuella och historiska förekomst. Ett viktigt syfte med Svenska artprojektet är att göra sådana data lätt tillgängliga. Museistödet används till stor del för att datalägga information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Svenska artprojektet bidrar också till uppbyggnaden av ett gemensamt nationellt system (DINA), för att söka information om alla djur, svampar och växter i landets biologiska samlingar. Utvecklingsarbetet inom Svenska Lifewatch har gjort det möjligt att via Analysportalen söka information från flera databaser samtidigt, till exempel från DINA-systemets databaser och från observationsdatabaser såsom Artportalen.

Om biologiska samlingar

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur. Samlingarna är viktiga för kartläggningen av de svenska arterna, och därför utlyser Svenska artprojektet regelbundet medel till stöd för vård och tillgängliggörande.

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Rika kunskapskällor

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en oerhört viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns dessutom ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

Typexemplar - oumbärliga för forskningen

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, d.v.s. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574